Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

NOLIKUMS

NOLIKUMS

Konkurss tiek rīkots, lai bagātinātu mūzikas dzīvi Kuldīgā un novadā, godinātu izcilā novadnieka – Kuldīgā dzimušā, slavenā čellista un pedagoga Kārļa Davidova piemiņu un dotu iespēju jaunajiem čellistiem pilnveidot savas profesionālās prasmes. Konkursu organizē Kuldīgas novada pašvaldība un Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola.

1. Laiks un vieta

1.1. Konkurss notiek 2018. gadā, no 6. maija līdz 12. maijam (6.05. – 12.05.) Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā, Smilšu ielā 6, Kuldīgā.

 

      2. Dalībnieki

2.1. Konkursam var pieteikties jaunie izpildītājmākslinieki, studenti un skolēni no Latvijas un citām valstīm, kas apgūst čella spēli.

2.2. Dalībnieki konkursam var pieteikties 4 vecuma grupās:

2.2.1.   Grupa “Cerība” bez vecuma ierobežojuma,

2.2.2.   A ( jaunākā) grupa līdz 15 gadiem,

2.2.3.   B ( vidējā) grupa no 16 līdz 20 gadiem,

2.2.4.   C ( vecākā) grupa no 21 līdz 29 gadiem.

 

3. Pieteikuma iesūtīšanas kārtība un dalības maksa

3.1. Dalībnieks piesakās dalībai konkursā, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikuma anketas pieejamas konkursa mājas lapā: www.davidovcello.kuldiga.lv. Pieteikšanās termiņš ir 1.12.2017. – 16.02.2018.

3.2. Piesakoties konkursam, dalībnieks uz e-pastu: agnese.lapsina@kuldiga.lv nosūta šādus dokumentus:

3.2.1. dzimšanas apliecības, ID kartes vai pases kopiju,

3.2.2. dalībnieka fotogrāfiju ( jpg formātā),

3.2.3. dalības maksas pārskaitījumu apliecinošs dokuments,

3.2.4. izvēles skaņdarba notis, ja koncertmeistars ir nepieciešams no konkursa organizatoru puses.

3.3. Konkursa dalības maksa A, B un C vecuma grupās ir EUR 80.00. Konkursa dalības maksa grupā “Cerība” ir EUR 50.00.

3.4. Ja nepieciešams, konkursa organizatori dalībniekam nodrošina koncertmeistaru. Maksa par koncertmeistara pakalpojumiem ir EUR 50.00, kas ietver vienu mēģinājumu (1 stunda) un vienu uzstāšanos katrā konkursa kārtā. 

3.4. Dalības maksa un  maksa par koncertmeistaru, ja tas nepieciešams no konkursa puses, iemaksājama līdz 2018. gada 16. februārim Kuldīgas novada pašvaldības kontā:

Kuldīgas novada pašvaldība 

Reģ.Nr. 90000035590

Adrese: Kuldīgas, Baznīcas iela 1

Banka: SEB banka

Kods UNLALV2X

Konts: LV26UNLA0011001130401

Ar norādi – Vārds, uzvārds Kārļa Davidova čellistu konkursam

3.4. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

3.5. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas organizatori izsūta dalībniekam aktuālo informāciju.

 

4. Balvu fonds

4.1. Konkursa Balvu fonds ir 5000 EUR.

4.2. Konkursa laureāti “A”, “B“, un “C” grupās tiek apbalvoti ar diplomiem un naudas balvām.

4.3. Grupas „Cerība” uzvarētājs saņem konkursa piemiņas balvu.

4.4. Žūrijas komisija un konkursa rīkotāji nosaka balvu fonda sadalījumu.

4.5. Konkursa laikā papildus tiek piešķirta Kuldīgas novadnieka, profesora Leo Maija ģimenes balva par labāko J.S. Baha skaņdarba interpretāciju.

4.6. Īpaša balva tiek piešķirta par K. Davidova skaņdarba labāko interpretāciju.

 

5. Konkursa žūrija

5.1. Konkursu vērtē starptautiska žūrija. Žūrija no sava vidus ievēl žūrijas komisijas priekšsēdētāju.

5.2. Ja konkursanta sniegums neatbilst konkursa nolikuma prasībām, žūrijas komisija ir tiesīga uzstāšanos pārtraukt un aizliegt konkursantam piedalīties tālāk konkursā.

5.3. Strīdus gadījumā par konkursa noteikumiem noteicošais ir konkursa nolikuma teksts latviešu valodā.

5.4. Žūrija vērtē konkursa dalībnieku sniegumu pēc vienotas sistēmas atbilstoši šādiem kritērijiem:

5.4.1. mākslinieciskais sniegums,

5.4.2. tehniskais sniegums,

5.4.3. stila izjūta,

5.4.4. kopiespaids.

5.5. Žūrija pirms konkursa nosaka vērtēšanas punktu sistēmu, nepieciešamības  gadījumā rezultāts tiek noteikts, žūrijai atklāti balsojot par galīgo vietu sadalījumu. Žūrijas komisijas priekšsēdētājam izšķirošā gadījumā pieder 2 balsis.

5.6. Žūrijas komisijas vērtējums ir neapstrīdams.

5.7. Konkursa žūrijas locekļi savu audzēkņu uzstāšanos nevērtē, atturoties no punktu likšanas un balsošanas.

 

6. Konkursa kārtība un norise

6.1. Konkurss notiek trīs kārtās, izņemot grupu “Cerība”, kurā notiek viena kārta;

6.2. Ceļa, ēdināšanas un naktsmītnes izdevumus sedz pats konkursa dalībnieks vai viņa mācību iestāde.

6.3. Dalībnieku uzstāšanās notiek izlozes kārtībā un tiek saglabāta līdz konkursa beigām.

6.4. Konkursa skaņdarbus dalībnieks atskaņo no galvas, ieskaitot izvēles skaņdarbu.

6.5. Pēc katras kārtas tiek publiskoti konkursa rezultāti.

6.6. Visas konkursa kārtas ir publiskas un pieejamas klausītājiem.

6.7. Konkursa Noslēguma koncerts ar simfonisko orķestri notiek 12.05.2018. Visiem konkursa dalībniekiem jāuzstājas konkursa Noslēguma koncerta pirmajā daļā, konkursa laureātiem un žūrijas īpaši izvēlētiem dalībniekiem jāuzstājas arī koncerta otrajā daļā.

6.8. Konkursa organizatoriem ir tiesības veikt audio ierakstus, filmēt un fotografēt  dalībnieku uzstāšanos konkursa kārtās un koncertā un izmantot šos ierakstus savām vajadzībām bez atlīdzības konkursa dalībniekiem.

Kontaktinformācija:

Agnese Lapsiņa, agnese.lapsina@kuldiga.lv, tel. 26198759.

Konkursa mājas lapa: http://davidovcello.kuldiga.lv/